Pravidla soutěží pro FB/IG

Pravidla soutěží pro FB/IG

Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže je společnost AC MARCA Czech Republic s.r.o. Sídlo: Jana Čermáka 124, 282 01 Přišimasy IČO: 63668262 Zapsaná: C 37577 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „vyhlašovatel“).

Doba konání soutěže

Soutěž probíhá na české facebookovém profilu Sanytol nebo na Instagramovém profilu Sanytol_cz dle datumu uvedeném v popisku soutěžního příspěvku. U každého soutěžního příspěvku je vždy uvedeno datum, kdy budou výherci vylosování.

Účast v soutěži

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba – spotřebitel starší 15 let věku s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, s výjimkou osob, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k vyhlašovateli, a to i včetně osob jim blízkých ve smyslu § 22 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Soutěžní výrobek

Soutěžním výrobkem jsou výrobky vyhlašovatele – SANYTOL.

Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži jsou balíčky produktů Sanytol (dále jen „výhra“) Do soutěže jsou vloženy produkty Sanytol dle dané soutěže, která je vyhlášena na dané sociální síti Facebook nebo Instagram. Každý výherce může získat pouze 1 výhru.

Vylosovaní soutěžící budou bezprostředně po vyhodnocení kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy z účtu Sanytol CZ (https://www.facebook.com/sanytolcz) na Facebooku a z účtu Sanytol_cz na Instagramu. Pro potřeby doručení výhry zašle výherce vyhlašovateli doručovací adresu a kontaktní údaje, kam mu bude zaslán výherní balíček. Vyhlašovatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s prů¬během doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Mechanika soutěže

Účastník soutěže okomentuje nebo nasdílí fotku pod soutěžní příspěvek zveřejněný na profilech Sanytol CZ na Facebooku nebo na Instagramu. Vyhlašovatelem pověřený zástupce vylosuje výherce.

Pravidla

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
Okomentováním, popř. nahráním fotky pod soutěžní příspěvek na facebookovém profilu Sanytol CZ vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v rámci soutěže společnosti POS Media Czech Republic, s.r.o., IČ: 25626493 za účelem další komunikace týkající se soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží-li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas: o k za¬sílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marke¬tingových aktivit pořadatele, o k u¬žití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail, o s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí soutěže jsou nebo mohou být autorská díla soutěžících, uděluje také tímto každý soutěžící (resp. účastník soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem.

Dále soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě fotografie, případně komentáře, kterou předá do soutěže je jeho dílem a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže i po soutěži a dle pravidel této soutěže. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený v těchto pravidlech) soutěžící potvrzuje, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Soutěžící však není povinen s užitím podle předchozí věty souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Zpracování osobních údajů
Zapojením se do soutěže projevuje zájemce svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou zpracovávat, jakožto zpracovatel i marketingové společnosti pověřené vyhlašovatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Zpracovatelem bude mimo jiné reklamní agentura POS Media Czech Republic, s.r.o., IČ: 25626493. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že v případě, že se stanou výherci v soutěži, tak je vyhlašovatel oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně účastníkem uvedené jméno a zveřejnit ho na internetu jako výherce soutěže.

Závěrečná ustanovení
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že vyhlašovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého, resp. jakéhokoliv jednání proti pravidlům této soutěže ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, popř. samotné účasti v soutěži. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Vyhlašovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že j mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výhry v soutěži není možné reklamovat. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly předat, doručit, propadají bez dalšího vyhlašovateli, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. Vyhlašovatel nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než za podmínek uvedených v těchto pravidlech.